اورژانس هاي دندانپزشكي

دندان دردهاي اورژانسي   بيرون افتادن دندان‌ها به دنبال ضربه
اورژانس‌هاي ناشي از ضربه به دندان‌ها   آبسه‌ها و تورم‌ها
شكستگي دندان‌ها   اورژانس‌هاي پس از درمان يا بين جلسات درماني