دکتر کاشفی مهر

پريودنتيس

متخصص لثه و ایمپلنت

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر کاشفی مهر

پريودنتيس

متخصص لثه و ایمپلنت

عضو هیئت علمی دانشگاه

رزومه دکتر اتابک کاشفی مهر

فعالیت های آموزشی
1389-1390
کميته اجرايی بخش ايمپلنت دانشکده
دانشگاه پزشکی تبریز
1387-1388
نماينده EDOاز بخش پريودانتيکس
دانشگاه تبریز
1386
انتخاب بعنوان مسئول بخش ایمپلنت دانشکده به مدت دو سال
دانشگاه تبریز
1388
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شروع به کار به عنوان هیئت علمی بخش پریودنتیس در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سوابق تحصیلی
1380
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فارغ التحصیل دوره عمومی دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

1385
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فارغ التحصیل از دوره تخصصی پریودانتیکس (جراحی لثه و ایمپلنت ) از دانشگاه شهید بهشتی و کسب بورد تخصصی 

0
تعداد مقالات
0
تعداد استناد از مقالات
0 +
سال تجربه
مقالات دکتر کاشفی مهر
2014
American Academy of Periodontology

آزمایش‌های بالینی محدودی وجود دارد که به اثرات درمان فتودینامیک (PDT) به عنوان مکملی برای پوسته‌گذاری معمولی و پلانینگ ریشه (SRP) روی ویژگی‌های بالینی و بیولوژیکی پریودنتیت می‌پردازد. این کارآزمایی پارامترهای بالینی و پروفایل‌های سیتوکین را در مایع شکاف لثه بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط ​​تا شدید (CP) که با استفاده از SRP به تنهایی یا SRP + PDT درمان شده‌اند، مقایسه می‌کند.

2012
Hamadan University of Medical Sciences

بیان مشکل: جایگزینی دندان های از دست رفته یا از دست رفته با پروتزهای دندانی که توسط ایمپلنت های دندانی پشتیبانی می شوند پذیرفته شده است و ارزیابی های مثبتی از بیمارانی که تحت درمان ایمپلنت قرار گرفته اند دریافت کرده است.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی سطح آگاهی بیماران در مورد ایمپلنت دندان در بین نمونه منتخب بیماران دندانپزشکی شهر تبریز بود.
مواد و روش ها: تعداد 150 بیمار از بین مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی تبریز انتخاب شدند. دانش بیماران در مورد ایمپلنت دندان از طریق پرسشنامه ارزیابی شد.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که 60 درصد افراد از کاشت دندان آگاهی داشتند. به طوری که در 42 درصد بیماران، دندانپزشکان منبع اصلی اطلاعات کاشت دندان بودند.
نتیجه گیری: این نظرسنجی به این نتیجه رسید که تعداد قابل قبولی از بیماران در مورد ایمپلنت دندان به عنوان یک گزینه درمانی برای جایگزینی دندان های از دست رفته شنیده اند که دندانپزشکان منبع اصلی اطلاعات هستند.

2017
Springer Berlin Heidelberg

بیماری های پری ایمپلنت به عنوان یکی از عوارض فزاینده مرتبط با ایمپلنت دندان شناخته شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی استفاده کمکی از مشتق ماتریکس مینا (EMD) به دبریدمان مکانیکی (MD) در بیماران مبتلا به این شرایط از نظر پارامترهای بالینی و سطوح سیتوکین مایع شکاف اطراف ایمپلنت (PICF) بود.

2013
Tabriz University of Medical Sciences

24 نفر مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط ​​تا شدید موضعی یا عمومی تحت جرمگیری و پلانینگ ریشه قرار گرفتند. یک دندان در هر ربع با عمق پروب بیش از 4 میلی متر برای ترکیب ژل و SRP، با دندان مقابل به عنوان شاهد (محل درمان با SRP) انتخاب شد. ارزیابی بالینی در ابتدا و 1 و 3 ماه بعد انجام شد. ارزیابی میکروبی با روش Real-time PCR انجام شد. عمق پروب پریودنتال (PPD) به عنوان پیامد اولیه در نظر گرفته شد.

2012
Korean Academy of Periodontology

هدف از این مطالعه بررسی کارایی بالینی پیوند بافت همبند زیر اپیتلیال (SCTG) با و بدون پلاسمای غنی از فاکتور رشد (PRGF) در درمان تحلیل‌های لثه بود.

2014
Brieflands

برای مطالعه اثربخشی درمانی این سایتوکین، سلول‌های تومور WEHI-164 با پلاسمیدهای mIL36 قطع شدند. از آزمون الایزا برای بررسی تولید سیتوکین توسط سلول های ترانسکت شده استفاده شد. برای ایجاد مدل فیبرو سارکوم موش، سلول های ترانسفکت شده تومور به صورت زیر جلدی برای تلقیح تومور در موش BALB/C تزریق شد. حجم تومور با کولیس اندازه گیری شد. موش ها قربانی شدند و تومورها استخراج شدند. بیان IL36 …

2017
Carol Davila-University Press

درد یک احساس ذهنی و یکی از مکانیسم های دفاعی و هشدار دهنده بدن است که از حواس بدن متمایز می شود، از جمله احساس لامسه و درک گرما، سرما، فشار و ....

2010
Tabriz University of Medical Sciences

در مجموع 217 ترمیم که نیاز به تعویض داشتند در یک دوره 4 ماهه از نظر بالینی و رادیوگرافی مورد ارزیابی قرار گرفتند. فراوانی دلایل جایگزینی ترمیم‌های آمالگام محاسبه شد: موارد ارزیابی شده شامل پوسیدگی عودکننده، شکستگی ساختار دندان (کاسپ‌های عملکردی یا غیرعملکردی)، شکستگی توده‌ای آمالگام، شکستگی حاشیه‌ای آمالگام، اورهانگ‌های پروگزیمال و زیبایی است. داده ها با استفاده از آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.

2012
Korean Academy of Periodontology

هدف از کارآزمایی بالینی حاضر، مقایسه درد در حین تزریق روش آلوئولار میانی فوقانی قدامی (AMSA) با روش تزریق انفیلتراسیون در فک بالا در جراحی های فلپ پریودنتال بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تبریز بود. 

2011
Tabriz University of Medical Sciences

این مطالعه توصیفی بر روی 51 یونیت دندانپزشکی فعال در بخش‌های مختلف انجام شد. آلودگی با نمونه برداری از منبع آب واحد قبل از اقدامات دندانپزشکی و استفاده از محیط های کشت خاص مشخص شد. کشت ها پس از 48 ساعت بررسی شدند.

2015
زیرعنوان را وارد کنید

هدف از این مطالعه مقایسه اثرات میکروبی و بالینی دبریدمان مکانیکی (MD) به تنهایی یا در ترکیب با استفاده از مشتق ماتریکس مینا (EMD) و مینوسیکلین میکرو کروی رهش پایدار (MSM) برای درمان پری بود. - التهاب مخاطی ایمپلنت (PIMI).

2015
Tabriz University of Medical Sciences

مواد و روش ها. بیست و چهار آزمودنی (14 زن و 10 مرد) با تشخیص پریودنتیت مزمن متوسط ​​تا شدید، تحت جرمگیری و پلانینگ ریشه (SRP) قرار گرفتند. یک دندان در هر ربع (عمق پروب بیش از 4 میلی متر) برای PDT و SRP ترکیبی (گروه PDT) با دندان مقابل (گروه SRP)، به عنوان محل کنترل (محل درمان با SRP) انتخاب شد. ارزیابی بالینی در ابتدا و 1 و 3 ماه بعد انجام شد. ارزیابی میکروبی توسط Real-time PCR انجام شد. عمق پروب پریودنتال (PPD) به عنوان پیامد اولیه در نظر گرفته شد.